Vedteker

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er: Hviterussisk forening i Norge Razam.

§ 2 Formål 

Foreningens hovedformål er å fremme hviterusseres, og deres familiers, interesser i Norge, å være bindeledd mellom hviterussisk og norsk kultur og samfunn, å skape kontaktflate mellom hviterussere og nordmenn.

Andre mål er: 

 • Å ha forent stemme i det norske samfunnet;
 • Å arbeide for egne medlemmers interesser;
 • Å spre informasjon om Norge og Hviterussland i henholdsvis Hviterussland og i Norge;
 • Å utvikle felles kommunikasjons- og informasjonsverktøy;
 • Å delta i norsk-hviterussiske samarbeidsprosjekter;
 • Å samarbeide med organisasjoner i Norge som støtter Hviterussland;
 • Å bidra til et positivt bilde av Hviterussland og hviterussere i Norge;
 • Å hjelpe hviterussere til å integrere seg i norsk kultur- og arbeidsliv.

§3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Forbundet er en ideell organisasjon registrert i Norge uten aksjekapital. Forbundet drives av egne vedtekter og i henhold til norsk lovverk.

§ 4 Medlemmer og kontingent 

Alle som har interesse for hviterussisk samfunn og kultur har rett til medlemskap. Krav til medlemmer er: 

 • innbetaling av medlemskontingent
 • medlemmer må bo i Norge. 

Kontingenten fastsettes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 5 Sammensetning av styret 

Styret skal ha minst 3 styremedlemmer og tilsvarende 2 varamedlemmer som velges av medlemmer i foreningen. Styret har plikt og rett til å konstituere og ved behov – rekonstituere seg selv. Styremedlemmer skal velges for 1 år om gangen, dog slik at ikke alle representantene skiftes ut samtidig. Styret konstituerer seg selv. Tjenestetiden regnes fra valgdagen. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetid er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. For å sikre en viss kontinuitet i styret og dets arbeid skal minst 2 av styremedlemmene være på valg annet hvert år. Styrets beslutningsform er flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

Styret påtar seg alle oppgavene knyttet til målene nevnt i § 2. 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 7 Stemmerett 

Alle medlemmer har én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

§ 8 Styreleder 

Styreleder velges ved åpen avstemning med alminnelig flertall av de avgitte stemmene i styret. Når det er flere enn en kandidat til styreleder skal avstemning holdes hemmelig og telles av et tellekorps bestående av to-tre personer.

Styreleder velges for to år og kun for en funksjonstid om gangen. 

§ 9 Årsmøte 

Årsmøtet holdes hvert år i andre kvartal og styreleder eller sekretær sender innkalling. Styremedlemmer deltar ved fremmøte eller elektronisk. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

To personer velges til å signere protokoll. 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • vedta rollefordeling blant styremedlemmer
 • velge
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Styremedlemmer har rett til å innkalle til ekstraordinære årsmøter når avgjørelser skal tas i viktige saker. Innkallelse skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte, med minst 14 dager varsel. Forslag som skal behandles på ekstraordinære årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før ekstraordinære årsmøtet

§ 12 Referat 

Det skal skrives referat fra alle styremøtene og årsmøtet som signeres av alle styremedlemmer som møter. 

§ 13 Vedtektsendring 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 14 Signatur tildelt roller 

Dokumenter signeres av to styremedlemmer i fellesskap. Styrets leder har prokura. 

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

——-

Hviterussisk forening i Norge ‘Razam’, org.nr 925684678