Vedtekter

Fornyet og vedtatt på årsmøte 12.04.2023.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Belarusisk forening i Norge Razam.

§ 2 Formål

Foreningens hovedformål er å fremme belaruseres, og deres familiers, interesser i Norge, å være bindeledd mellom belarusisk og norsk kultur og samfunn, å skape kontaktflate mellom belarusere og nordmenn.

Andre mål er:

 • Å ha forent stemme i det norske samfunnet;
 • Å arbeide for egne medlemmers interesser;
 • Å spre informasjon om Norge og Belarus i henholdsvis Belarus og i Norge;
 • Å utvikle felles kommunikasjons- og informasjonsverktøy;
 • Å delta i norsk-belarusiske samarbeidsprosjekter;
 • Å samarbeide med organisasjoner i Norge som støtter Belarus;
 • Å bidra til et positivt bilde av Belarus og belarusere i Norge;
 • Å hjelpe belarusere til å integrere seg i norsk kultur- og arbeidsliv.

§3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er en ideell organisasjon registrert i Norge uten aksjekapital. Foreningen drives av egne vedtekter og i henhold til norsk lovverk.

§ 4 Medlemmer og kontingent

Alle som har interesse for belarusisk samfunn, kultur og støtter seg bak foreningens formål og verdier kan bli medlem i foreningen. 

 • Hovedmedlem må være 16 år eller mer, født i Belarus, ha Belarusisk statsborgerskap, ha en eller begge foreldre som er født i Belarus eller har belarusisk statsborgerskap. Unntaksvis kan personer med særlig sterk og omfattende tilknytning til Belarus, men uten belarusisk statsborgerskap eller belarusiske foreldre, vurderes av styret til å være hovedmedlem.
 • Familiemedlem er nært familiemedlem til hovedmedlem, dvs. barn i alderen 5-15 år, ektefeller, samboere eller foreldre. Disse kan ikke stemme ved årsmøte og kan heller ikke påta se styreverv. Disse kan delta i foreningens aktiviteter og prosjekter på lik linje med hovedmedlem.
 • Støttemedlem kan ha hvilken som helst etnisk og nasjonal bakgrunn, trenger ikke ha nære relasjoner til Belarus eller belarusere, kan ikke stemme ved årsmøte og kan heller ikke påta seg styreverv. Disse kan delta i foreningens aktiviteter og prosjekter på lik linje med hovedmedlem.

Felles krav til alle medlemstyper er:

 • Medlem må ha innbetalt medlemskontingent.
 • Medlemmer må bo i Norge.
 • Medlemmer forventes å følge foreningens vedtekter, opptre lojalt til foreningen og på en måte som bevarer eller styrker foreningens formål.

Kontingenten fastsettes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Eksklusjon fra organisasjonen

Medlemmer som ikke følger foreningens vedtekter, har manglende disiplin, opptrer illojalt, ulovlig eller på en måte som er egnet til å svekke tilliten til foreningens formål, kan ekskluderes fra foreningen etter enstemmig vedtak i styret. Dersom vedtaket i styret ikke er enstemmig, skal saken om eksklusjonen tas opp og besluttes av generalforsamlingen. Dersom styret vurderer eksklusjon av et medlem, er styret pliktig til å ta saken opp med den det gjelder, advare om eksklusjon og suspendere vedkommende i en rimelig periode. Dersom grunnlaget for eksklusjon gjelder også etter suspensjonsperiode skal styre fatte et eksklusjonsvedtak. Den som blir ekskludert fra foreningen vil varsles skriftlig.

§ 5 Sammensetning av styret

Styret skal ha minst 3 styremedlemmer og tilsvarende 2 varamedlemmer som velges av medlemmer i foreningen. Styret har plikt og rett til å konstituere og ved behov – rekonstituere seg selv. Styret velges for 2 år og styremedlemmer kan gjenvelges. Tjenestetid regnes fra valgdagen. Den opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetid er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. For å sikre en viss kontinuitet i styret og dets arbeid skal minst 2 av styremedlemmene være på valg annet hvert år. Styrets beslutningsform er flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

Styret påtar seg alle oppgavene knyttet til målene nevnt i § 2.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 7 Stemmerett

Hovedmedlemmer har én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

§ 8 Styreleder

Styreleder velges ved åpen avstemning med alminnelig flertall av de avgitte stemmene i styret. Når det er flere enn en kandidat til styreleder skal avstemning holdes hemmelig og telles av et tellekorps bestående av to-tre personer.

Styreleder velges for to år og kun for en funksjonstid om gangen. Styremedlemmer skal velges for 2 år om gangen, dog slik at ikke alle representantene skiftes ut samtidig. Styret konstituerer seg selv.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av andre kvartal og styreleder eller sekretær sender innkalling. Styremedlemmer deltar ved fremmøte eller elektronisk. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dager varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 7 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 dager før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Det skal skrives protokoll fra årsmøtet. To personer velges til å signere protokoll.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle årsregnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • vedta rollefordeling blant styremedlemmer
 • velge
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Styremedlemmer har rett til å innkalle til ekstraordinære årsmøter når avgjørelser skal tas i viktige saker. Innkallelse skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte, med minst 14 dager varsel.

Forslag som skal behandles på ekstraordinære årsmøte skal være sendt til styret senest en uke før ekstraordinære årsmøte.

§ 12 Referat

Det skal skrives referat fra alle styremøter. 

§ 13 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Signaturrett

Dokumenter signeres av to styremedlemmer i fellesskap. Styrets leder har prokura.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

——-

Belarusisk forening i Norge Razam